Subvencionirana šolska prehrana

Za uveljavljanje subvencije malice in kosila ni potrebno oddajati vlog. Šole bomo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo.

Subvencionirana (brezplačna malica) pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na malico in pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

S 1. februarjem 2017 je stopila v veljavo sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstevZUPJS-F (Ur. list RS, št. 88/2016), s katero se spremeni višina subvencije kosil za 2. in 3. dohodkovni razred.

Tako velja, da so učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36% neto povprečne plače v RS, upravičeni do subvencije v višini kosila (100%).

Šola bo pri obračunu prehrane upoštevala podatke iz CEUVIZ (Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja).

Starši, katerim bi regresiranje po zgornji shemi pripadalo, morajo otroke na kosilo prijaviti.

Dostopnost