Jutranje varstvo in varstvo vozačev

Jutranje varstvo v šolskem letu 2019/2020 bo učencem omogočeno na centralni šoli od 5.30 do 7.30. Vanj so vključeni le prijavljeni učenci. Predvsem so to učenci 1. razreda.

Varstvo vozačev bo organizirano na PŠ Turjak od 6.30, na PŠ Rob od 6.20 dalje.

Jutranje varstvo vozačev za predmetno stopnjo traja od 7.15 do 8.10. Po prihodu v šolo se učenci preobujejo in gredo v avlo. Po dogovoru z dežurnim učiteljem lahko na šolskem igrišču igrajo nogomet ali košarko.
Učenci v času opoldanskega varstva vozačev čakajo po pouku v avli šole, v za to določeni učilnici ali v telovadnici, ob suhem vremenu pa na šolskem igrišču.
UČENCI ODIDEJO DOMOV TAKOJ PO POUKU. VOZAČI SE ODPELJEJO S PRVIM PREVOZOM.

Vse učence in starše opozarjamo, naj upoštevajo vozni red prevozov. V primeru neupoštevanja se poruši sistem voženj (vozila so prepolna ali premalo polna ali pa je čakalna doba predolga) in se kršijo pravila šolskega reda. Zaradi varnosti otrok moramo vsi skrbeti za točen odhod šolarjev domov.
Prav je, da starši dolgoročno spremembo prevoza svojega otroka javijo na šolo.
V avtobusu in kombijih morajo biti učenci pripeti Z VARNOSTNIM PASOM.

V ČASU POUKA, ODMOROV IN ČAKANJA NA PREVOZE UČENCI ŠOLSKEGA PROSTORA NE SMEJO ZAPUŠČATI.
Za varnost učencev po dejavnostih, ki jih vodijo zunanji mentorji, in v času, ko ni več podaljšanega bivanja, šola ne odgovarja. Za te učence ne izvajamo varstva.
Za varstvo vozačev je poskrbljeno tudi na obeh podružnicah, in sicer do zadnjega odhoda otroka s šolskim prevozom po končanem pouku.

Dostopnost