Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

Angleščina

IZVAJALEC: Marija Katarinčič
RAZRED: 1.
VSEBINA: barve, števila do 20, moje telo, moja družina, živali in ljubljenčki, plesne igre, pesmice in rime, pravljice in lutke.
CILJI: učenci se seznanjajo z novim tujim jezikom preko igre, plesa in ustvarjalnih dejavnosti. Spoznavajo kulturo in navade angleško govorečih področij. Preko različnih dejavnosti nezavedno usvajajo besedišče, intonacijo in način izgovorjave ter slovnico (poudarek je na besedišču, ne slovnici).
DEJAVNOSTI: poslušanje pravljic, pesmic in posnetkov, petje, gibanje, ustvarjalne delavnice, dramatizacije in dialogi.
OCENJEVANJE: sprotno opisno ocenjevanje učenčevega napredka; pisno in ustno.
PRIČAKOVANJA: razumejo in upoštevajo kratka navodila v tujem jeziku. Razumejo/povedo besedišče vsebin. Pojejo in recitirajo kratke pesmi. Izdelajo lutke in sodelujejo pri dramatizaciji. Povezujejo znanja z ostalimi šolskimi predmeti.

Glasbena ustvarjalnost

IZVAJALEC: Vita Mekinda
RAZRED: 4., 5., 6.
VSEBINA: glasbeno-odrska predstava.
CILJI: oblikujejo in poustvarijo glasbeno ali z glasbo povezano predstavo (npr. glasbena pravljica, spevoigra, muzikal), poustvarjajo in ustvarjajo vokalne, inštrumentalne in vokalno inštrumentalne vsebine, (izbor izvajalskega sestava ter izvajalskega programa izhaja iz želja, sposobnosti, spretnosti in znanj učencev), zvočno eksperimentirajo, improvizirajo ter izražajo lastne glasbene zamisli.
DEJAVNOSTI: ustvarjanje, poslušanje drug drugega, iskanje skupinskega ritma, interpretacija …
OCENJEVANJE: področje ustvarjanja, izvajanja – predstavitev na odru.
PRIČAKOVANI REZULTATI: predstavitev na odru.

Likovna ustvarjalnost

IZVAJALEC: Milan Kastelic
RAZRED: 4., 5., 6.
VSEBINA: risanje, slikanje, 3D-oblikovanje, fotografija, film.
CILJI: učenci razvijajo občutljivost zaznavanja, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost, oblikujejo miselne modele predmetov in pojavov iz narave. Dodobra spoznajo in razširijo uporabnost likovnih tehnik.
DEJAVNOSTI: risanje, slikanje, 3D-oblikovanje, uvajanje novih načinov in tehnik.
OCENJEVANJE: ocenjevanje izdelka.
PRIČAKOVANJA: realizacija kvalitetnih likovnih del, nadgradnja likovnega znanja, razvoj ustvarjalnosti, razstava lik. izdelkov v šolski avli.
PRIPOMOČKI: dokupijo kakšno tubo barve, ki jo porabijo, ostalo je na razpolago v šoli.

Nemščina

IZVAJALEC: Senta Tehovnik Kolar
RAZRED: 4., 5., 6.
CILJI: učenci pridobivajo znanje novega tujega jezika na zabaven in sproščen način preko igre, spoznajo kulturo nemško govorečih držav in njihove navade, pridobivajo na besedišču in nezavedno spoznavajo slovnico (poudarek je na pridobivanju besedišča, ne na slovnici).
DEJAVNOSTI:
– usvajanje jezika skozi zgodbice in pesmi, preko slik in posnetkov,
– veliko pogovorov: igra vlog, dialogi …
– projektno delo (skupna izdelava plakatov in njihova predstavitev),
– uganke in zapleti, zanimive in skrivnostne zgodbe, ki spodbujajo otrokovo radovednost,
– spoznavanje navad in običajev nemško govorečih držav,
– preko kartic s sličicami in različnih igric,
– s pomočjo spletnih nalog na nemški spletni strani in blogu:
http://maliznalcki.blogspot.com (blog za 4. r.)
http://malinemskipoznavalci.blogspot.com (blog za 5. r.)
http://malinemskieksperti.blogspot.si/ (blog za 6. razred)
OCENJEVANJE: da; dva ali trije testi letno, ustne ocene učenci pridobijo s predstavitvijo krajših dialogov, pesmic, ki jih predstavijo sami ali v dvojicah ali manjših skupinah.
PRIČAKOVANJA: spoznavanje, prepoznavanje besedišča.
Po končanem triletnem učenju (4.-6. r.) se priporoča nemščino kot obvezni izbirni predmet, saj je triletno obiskovanje N2N dobra podlaga za učenje v zadnjem triletju, kjer se učenci učijo tudi slovnico.
PRIPOMOČKI: velik črtast zvezek in trša mapa z vloženimi listi A4 (30 listov).

Šport

IZVAJALEC: Nataša Turšič/Bojan Novak
VSEBINA: športne aktivnosti usmerjene v razvoj aerobne vzdržljivosti, moči in koordinacije gibanja.
CILJI: z redno vadbo vplivati na skladno telesno razvitost; razumeti odziv organizma na gibanje; razumeti in spoštovati drugačnost ter izboljšati medsebojno sodelovanje.
4. razred:
DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, hokej, igre z loparji, ravnotežne spretnosti, suhi biatlon, akrobatika, skoki z višine, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball.
OCENJEVANJE: tri ocene (hokej + badminton, daljši tek v naravnem okolju, skok z višine + skok na mali prožni ponjavi).
5. razred:
DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, nordijska hoja, igre z loparji (tenis), žongliranje, hoja s hoduljami, suhi biatlon, akrobatika, spretnostna vožnja s kolesom, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball.
OCENJEVANJE: tri ocene (plezanje po plezalni steni, aerobika, spretnostna vožnja s kolesom).
6. razred:
DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, sankanje, igre z loparji (tenis), žongliranje, hoja s hoduljami, suhi biatlon, akrobatika, kolesarski izlet, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball, hokej na ledu, rugby, frizbi.
OCENJEVANJE: tri ocene (tek v naravnem okolju, badminton, borilne igre.
PRIČAKOVANJA: učenci se bodo ukvarjali s tistimi športi, ki niso pogosto del rednih ur športa. Spoznali bodo tudi številne nove, sodobne športe.
PRIPOMOČKI: športna oprema (isto kot pri rednih urah športa).

Tehnika

IZVAJALEC: Stanka Dedo Lale
RAZRED: 4., 5., 6.
VSEBINA: les, papirna gradiva, umetne snovi, konstrukcije.
CILJI: učenci izdelujejo uporabne predmete iz papirja, lesa, kovine in umetnih gradiv, razvijajo pozitiven odnos do dela, sodelovanja med sabo in vodenja v skupini. Pridobivajo prostorske predstave, razvijajo sposobnost za ustvarjalnost.
DEJAVNOSTI: risanje, rezanje, žaganje, kovičenje …
OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega znanja, ocenjevanje izdelka.
PRIČAKOVANJA: izdelava periskopa, torbice, žepne svetilke, ptičje krmilnice, peresnice, stojala za knjige, samokolnice, avtomobila, naprave iz sestavljanke, predstavitev izdelkov na spletni strani šole.
PRIPOMOČKI: Tehnika 1, Delovno gradivo z delovnim zvezkom, Izotech.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Dostopnost